Skip to main content Skip to first level navigation
Skip to main content First level navigation Menu
Main content

MP 301SP

黑白数码复合机

MP 301SP

 

主要功能:     复印/打印/扫描/传真(选购)
复印速度:     30页
原稿尺寸:     A6-A4
首页时间:     5.4秒

 

媒体建议价: 21,400元

具体配置请咨询理光授权代理商。

 

*图片中的配置仅用于产品展示

 

  • 复印
  • 打印
  • Scan(扫描)
  • Fax(传真)

● 快速的首页复印速度:5.4秒

● 快速的预热时间:23秒

● 标配PCL网络打印驱动                

● 标配网络TWAIN彩色扫描

● 标配双面

● 供纸能力:1350页

● 全新外观设计

● 4.3英寸可倾斜角度彩色触摸液晶操作面板

● 适用“环境报告工具”插件,定期收集环保计数文件